Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Error: 'top' getter called on an object that does not implement interface Window.

  • 1 trả lời
  • 681 gặp vấn đề này
  • 63853 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How to resolve this in Nightly?

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem.

  • Switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance
  • Do NOT click the Reset button on the Safe Mode start window

Create a new profile as a test to check if your current profile is causing the problem.

See "Creating a profile":

If the new profile works then you can transfer files from a previously used profile to the new profile, but be cautious not to copy corrupted files to avoid carrying over problems.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 23

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem.

  • Switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance
  • Do NOT click the Reset button on the Safe Mode start window

Create a new profile as a test to check if your current profile is causing the problem.

See "Creating a profile":

If the new profile works then you can transfer files from a previously used profile to the new profile, but be cautious not to copy corrupted files to avoid carrying over problems.