Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I force a sync of Firefox (32.0.3) desktop?

  • 2 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 7808 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi lyterain

more options

Hi there, How do you force a sync of Firefox desktop?

When I click the menu button > choose my account name and open Options > Select the Sync panel... there isn't anything there to click on to force a sync. The only things listed are the items that I want synced (with the tick enabled).

If I go to "about:home" and click on sync it opens up the same sync panel as above, but nothing happens.

The only way I can get it to sync is to, sign out of my Firefox account and sign back in.

Can anyone help?

Thanks

Giải pháp được chọn

You can find a toolbar button to Sync in the "3-bar" Firefox menu button drop-down list or in the Customize palette.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 8

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can find a toolbar button to Sync in the "3-bar" Firefox menu button drop-down list or in the Customize palette.

more options

Hi there, Thank you for your reply. I followed the instructions to add the sync button and at first nothing was happening after I clicked it, but then it did start to sync.

Thank you so much for your help.