Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

got the account verification e-mail but when i try to sign in/reset password my username is not recognized

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

please help

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi,

Could you please elaborate on the issue? Are you talking about your account on support.mozilla.org?

more options

Sorry, I thought it had been posted on the subforum on Firefox sync. It's when I try to sync that I encounter this issue.

more options

Did you set up the account on a device that asks you to pair a device? If so, this is the older version of sync.

Are you using an email address in the username? https://accounts.firefox.com/reset_password