Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I go to download a PDF, tabs start opening continuously. What do I do?

  • 2 trả lời
  • 11 gặp vấn đề này
  • 11480 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi CoachCaron

more options

When I go to download a PDF file, tabs start opening continuously. And I never get the file because the tabs just keep opening.

Giải pháp được chọn

You get tabs opening endlessly if you select the Firefox program to handle a file when you get an "Open with" dialog. You should never select Firefox as the application to handle a file.

You can rename (or delete) the mimeTypes.rdf file in the Firefox profile folder to reset all file actions.

You can use this button to go to the currently used Firefox profile folder:

  • Help > Troubleshooting Information > Profile Directory: Show Folder (Linux: Open Directory; Mac: Show in Finder)
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You get tabs opening endlessly if you select the Firefox program to handle a file when you get an "Open with" dialog. You should never select Firefox as the application to handle a file.

You can rename (or delete) the mimeTypes.rdf file in the Firefox profile folder to reset all file actions.

You can use this button to go to the currently used Firefox profile folder:

  • Help > Troubleshooting Information > Profile Directory: Show Folder (Linux: Open Directory; Mac: Show in Finder)
more options

I reloaded Firefox as suggested. It worked!