Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox gets black

 • 3 trả lời
 • 4 gặp vấn đề này
 • 360 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi hazze34

more options

half of ff gets black on Facebook

When getting a message

Giải pháp được chọn

Problem solved. by updating the graphics card drivers from nvidia

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

this is what i see

more options

You can try these steps in case of issues with web pages:

You can reload web page(s) and bypass the cache to refresh possibly outdated or corrupted files.

 • Hold down the Shift key and left-click the Reload button
 • Press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
 • Press "Command + Shift + R" (Mac)

Clear the cache and remove cookies only from websites that cause problems.

"Clear the Cache":

 • Firefox/Tools > Options > Advanced > Network > Cached Web Content: "Clear Now"

"Remove Cookies" from sites causing problems:

 • Firefox/Tools > Options > Privacy > "Use custom settings for history" > Cookies: "Show Cookies"

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem.

 • Switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance
 • Do NOT click the Reset button on the Safe Mode start window
more options

Giải pháp được chọn

Problem solved. by updating the graphics card drivers from nvidia