Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Good evening team mozilla firefox I am having problems when logging into my account to synchronize passwords, why all the passwords I lost when I go into the a

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Good evening team mozilla firefox

I am having problems when logging into my account to synchronize passwords, why all the passwords I lost when I go into the account to synchronize passwords, please help me team Mozilla Firefox, because I save a lot of my dozens of passwords in mozilla firefox browser account. This is the name of my email account: x@outlook.co.id

Thank You

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

These can't get your data back, but will help in the future.

These add-ons can be a great help by backing up and restoring Firefox

FEBE (Firefox Environment Backup Extension) {web link} FEBE allows you to quickly and easily backup your Firefox extensions, history, passwords, and more. In fact, it goes beyond just backing up -- It will actually rebuild your saved files individually into installable .xpi files. It will also make backup of files that you choose.

OPIE {web link} Import/Export extension preferences