Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can I get firefox to delete the cache files when I exit?

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 791 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Stewart7

more options

Can I delete the cache files when ending Firefox without losing my browsing history?

Giải pháp được chọn

You can also do it manually thru an add-on.

Go to the Mozilla Add-ons Web Page {web link} (There’s a lot of good stuff here) and search for cache.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Yes. If you go into the detailed settings for the "Clear history when Firefox closes" feature, you can pick and choose different categories to clear.

Those settings are accessible here:

"3-bar" menu button (or Tools menu) > Options > Privacy

To reveal the controls, set the drop-down to "Firefox will: Use custom settings for history" (screen shot attached)

More info: Settings for privacy, browsing history and do-not-track

more options

Note that Firefox won't use the disk cache if you use "Clear history when Firefox closes" to clear the cache (see the about:cache page). Only the memory cache is used in that case.

more options

Giải pháp được chọn

You can also do it manually thru an add-on.

Go to the Mozilla Add-ons Web Page {web link} (There’s a lot of good stuff here) and search for cache.

more options

My thanks to everyone. Problem solved.