Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to remove Mcafee Secure Search from the default Firefox search engines?

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 2940 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Sutieday

more options

I think the question is self explanatory. But, When I installed Mcafee Total Protection a long while ago, I think it put a secure search thing into my search engine list, and when I remove it, the option to "Restore Defaults" becomes clickable and if I click it, Mcafee's Secure Search is brought back??? How can I fix this? Please help it's pretty annoying, as I don't like Mcafee.

P.S. "Resetting Firefox" didn't work.

Here is a screenshot of the issue: http://gyazo.com/441b6a4b24bdd156ca0229fe28451cb6

Giải pháp được chọn

After digging around a bit I found the solution, I had to delete "McSiteAdvisor" located in C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\searchplugins. Hope this helps anyone having a similar problem :)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

After digging around a bit I found the solution, I had to delete "McSiteAdvisor" located in C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\searchplugins. Hope this helps anyone having a similar problem :)