Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am facing problem in the navigation menu. currently after updating to 32.3 the icons are disappeared...

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 91 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chandan_Baba

more options

No icon shows in the nav area and add on area..i can upload png file for your info.

Giải pháp được chọn

Do you check the customize settings ? Follow these steps : Open Menu(Right on top) -> Customize -> Here you see Additional Tools and Features You can add any features from here by Drag them to the Menu section . Check out the Process from here : https://www.mozilla.org/en-US/firefox/desktop/customize/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Do you check the customize settings ? Follow these steps : Open Menu(Right on top) -> Customize -> Here you see Additional Tools and Features You can add any features from here by Drag them to the Menu section . Check out the Process from here : https://www.mozilla.org/en-US/firefox/desktop/customize/