Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

How do I reset how I want to view a download? Firefox is now immediately downloading PDFs without asking me my preference.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 31 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Andrew

more options

I have been using Firefox and it used to ask me if I wanted to save a download or open it. Now, when it is a PDF it automatically downloads. I don't need all of these downloads on my computer. When I go to Options, I have checked the box that says "Always Ask Me Where to Save Files". I only want to open downloads, not save them.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

This question posting has been duplicated.. /questions/1021823

The information posted by cor-el will be moved to the question posting above as, we do not have the ability to merge threads. Please post back about your question in the above mentioned question thread.