Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't sign in to sync

  • 2 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 1680 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi antiqueornot

more options

Am running the latest version of Firefox (32.0.2) on three devices: a PC laptop, a Macbook, and an iMac. On each and every machine, cannot sign in to Firefox Sync. Every time I receive a "connection interrupted" error. Yesterday I set up two Firefox Sync accounts (one for me and one for my husband), but today I can't use either of them because we can't sign in. What can we do?

Giải pháp được chọn

Apparently the problem has solved itself. When I tried to recreate the error message screen, I was able to log in. Guess Firefox had a glitch that's been resolved.

Thanks so much for trying to help, guigs2.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

HI antiqueornot, I understand when you try to connect to Firefox Sync that there are connection errors. Can you please attach a screenshot of the error How do I create a screenshot of my problem?

Also, are you using the new version of sync, where you can login at accounts.firefox.com?

more options

Giải pháp được chọn

Apparently the problem has solved itself. When I tried to recreate the error message screen, I was able to log in. Guess Firefox had a glitch that's been resolved.

Thanks so much for trying to help, guigs2.