Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I set my home page to yahoo but whenever I open mozilla the home page is webssearches I reseted firefox but it didn't fix the problem as well,so what to do now?

  • 2 trả lời
  • 14 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mohammad Asghar Syed

more options

My home page is set to yahoo but mozilla opens with http://istart.webssearches.com as start page. Even reseting didn't fix the problem. I think I installed some software which installed this. My default search engine is Google. Kindly help me out, Is there some thing to do in about:config?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn