Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do i stop Tesco Bank saving my 3 digit security code online

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 59 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

It may have something to do with a firefox update but I've just noticed that Tesco Bank are saving my 3 digit security number (CVV) online. It appears as 3 dots and I just click submit. Tesco customer services advise it has to do with my browser? Can you help?

Giải pháp được chọn

Firefox, and many browsers have a password manager.

Type about:preferences in the address bar and press Enter.

Select Security. Under Passwords, select Remember. To check the passwords you have listed, press Saved Passwords.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox, and many browsers have a password manager.

Type about:preferences in the address bar and press Enter.

Select Security. Under Passwords, select Remember. To check the passwords you have listed, press Saved Passwords.

more options

It worked! I never save passwords and this was the only one on the list? Many thanks for your help...!!!

more options

Glad to help.