Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox constantly asks me to allow gmail chat.

 • 4 trả lời
 • 6 gặp vấn đề này
 • 283 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Everytime I sign into Gmail, firefox asks me if I'm sure I want to let the gmail chat plugin activate. I tell it yes and to remember, but it has no memory.

Giải pháp được chọn

To prevent this popup from appearing in the future, please follow these steps:

 1. Go to the Firefox plugin manager
 2. Located the Gmail Chat Plugin
 3. Change the drop-down menu to "Always Activate"

If the Gmail Chat Plugin does not appear in the plugins manager, please report back. If my above steps did not resolve the issue, please report back for further assistance.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

To prevent this popup from appearing in the future, please follow these steps:

 1. Go to the Firefox plugin manager
 2. Located the Gmail Chat Plugin
 3. Change the drop-down menu to "Always Activate"

If the Gmail Chat Plugin does not appear in the plugins manager, please report back. If my above steps did not resolve the issue, please report back for further assistance.

more options

No problem. Thank you for using the Mozilla support forums and Firefox.

more options

In case you are using "Clear history when Firefox closes":

 • do not clear the Site Preferences

Note that clearing "Site Preferences" clears all exceptions for cookies, images, pop-up windows, software installation, passwords, and other website specific data.