Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

whenever i click to download a music file it starts playing instead of downloading on a grey backgrownd like codec. please provide some solution.

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 427 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi praveen.prakash

more options

whenever i click to download a music file it starts playing instead of downloading on a grey backgrownd like codec. Even though i change some setting in about:config, such as as ',audio/mpeg' in 'plugin.disable_full_page_plugin_for_types' and make the value False for media.windows-media-foundation.enabled, but still i am not able to download music files. So please help me out.

Giải pháp được chọn

If it is a link and not an embedded player then you can also use "Save Link As" in the right-click context menu instead of left-clicking the link.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

hello, you can right-click on the player and download the files this way.

more options

Giải pháp được chọn

If it is a link and not an embedded player then you can also use "Save Link As" in the right-click context menu instead of left-clicking the link.

more options

thankyou so much friend. it works.