Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

the quick add tab '+' feature, is suddenly gone on my firefox. how do i get it back?

 • 2 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 6 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

This was very useful but now it's gone and I hate it. Can anyone help me out with this?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Try the "Restore Defaults" in the Customize palette to see if that brings back this button.


Make sure that toolbars like the "Bookmarks Toolbar" are visible.

 • "3-bar" Firefox menu button > Customize > Show/Hide Toolbars
 • View > Toolbars
  Tap the Alt key or press F10 to show the Menu Bar
 • Right-click empty toolbar area

Open the Customize window and set which toolbar items to display.

 • "3-bar" Firefox menu button > Customize
 • check that "Bookmarks Toolbar items" is on the Bookmarks Toolbar
 • if "Bookmarks Toolbar items" is not on the Bookmarks Toolbar then drag it back from the Customize palette into the Customize window to the Bookmarks Toolbar
 • if missing items are in the Customize palette then drag them back from the Customize window on the toolbar
 • if you do not see an item on a toolbar and in the Customize palette then click the "Restore Defaults" button to restore the default toolbar setup
more options

Your System Details shows;

Installed Plug-ins

Adobe Shockwave for Director Netscape plug-in, version 12.1.2.152 Adobe Shockwave for Director Netscape plug-in, version 12.1.1.151

Having more than one version of a program may cause issues.