Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

won't load a game says plug-ins out of date but they are all up-to-date

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 71 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Sourjobraato Banerjee

more options

Can't play Monopoly slots...saying out of date plug-ins when they aren't

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Kindly please update your browser. Its too old latest version is more than thrice of it. Version 32.0b4. It will work.....