Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Preferences don't appear in v32.0 beta

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 33 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

Since I updated to the last beta version of v 32.0 the preferences won't appear...it's a blank space

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hello cecer, another user reported that this might be caused by the ghostery addon: https://support.mozilla.org/questions/1013713