Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have recently been getting instructive popups in FF and I don't want them and I did not ask for them.

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 50 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I want these popups to stop. The tell me how to close a tab and other things that I don't require

Giải pháp được chọn

hello, this is part of an experiment among firefox beta users (via the "test pilot" program) - if you want to disable that go to the menu > addons >extensions and remove the "Contextual Feature Recommender 1.0.0" entry.

Disable or remove Add-ons

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

hello, this is part of an experiment among firefox beta users (via the "test pilot" program) - if you want to disable that go to the menu > addons >extensions and remove the "Contextual Feature Recommender 1.0.0" entry.

Disable or remove Add-ons

more options

Note that your System Details List shows multiple Flash plugins.

  1. Shockwave Flash 14.0 r0
  2. Shockwave Flash 13.0 r0

You can find the installation path of all plugins on the about:plugins page.

You can check the Flash player installation folder for multiple Flash player plugins and remove older version(s) of the plugin (NPSWF32) and possibly (re)install the latest Flash player.

  • (32 bit Windows) C:\Windows\System32\Macromed\Flash\
  • (64 bit Windows) C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\