Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do i stop firefox sync from syncing with other user accounts on windows 7

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 37 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Sourjobraato Banerjee

more options

i have 2 user accounts on my computer. when i set up Firefox sync on my computer in user account it also synced all my bookmarks, passwords, & information to Firefox in the other user accounts on my computer ( windows 7 ) . i don't want other user accounts to have all of my synced information when they use Firefox. is there a setting i'm just not seeing that i can use to correct this problem?

Giải pháp được chọn

Go to Menu>OptionsSync Tab>disconnet it> Sign in with what account you want.......

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Go to Menu>OptionsSync Tab>disconnet it> Sign in with what account you want.......