Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Latest Firefox 32 beta seems to have broken the clear cache API

  • 1 trả lời
  • 22 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

All addons (including Firebug) that have a clear cache option seem to be broken on the latest Firefox 32 beta. Some addons report an error when they are invoked to clear the cache and others just silently fail like Firebug.

Only way to clear the cache at the moment is to use the Clear Cache button on Firefox-> Options->Advanced>->Network tab

I am running Firefox 32 beta on windows 8.1

Regards Sanjay

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

That is likely caused by switching on the new HTTP cache in that version.

You can switch back to the old cache:

  • about:config page: browser.cache.use_new_backend_temp = false

See also:

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào