Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google Chrome has Incognito, does Firefox have a similar software?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 30151 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TechBoss

more options

Web pages that are opened and files downloaded while in "Incognito" mode aren't recorded in browsing and download histories. All cookies are deleted after Incognito windows are closed.

Does Firefox have anything similar?

Giải pháp được chọn

Yes, If you look at the top right of the browser next to the search bar click on the Firefox Menu (the symbol with 3 grey lines) and then click 'new private window' a new window will then appear with a purple mask (I've attached an Image below)

Or another way is to press (CTRL + SHIFT + P)

(My OS is Linux and may be different)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 10

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Yes, If you look at the top right of the browser next to the search bar click on the Firefox Menu (the symbol with 3 grey lines) and then click 'new private window' a new window will then appear with a purple mask (I've attached an Image below)

Or another way is to press (CTRL + SHIFT + P)

(My OS is Linux and may be different)

Được chỉnh sửa bởi TechBoss vào