Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do I install firefox on an offline machine?

  • 1 trả lời
  • 49 gặp vấn đề này
  • 307588 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

I have a windows 7 system that I do not have tied to the internet and I would like to install firefox onto it because some applications that I am starting to use wants to have a browser on it. The systems do not 'like' windows IE and like either Chrome or Firefox. So I would like to get the whole package of Firefox installed, not a loader that is a loader.

Thanks Frank

Giải pháp được chọn

On another computer, download the proper version of Firefox from https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/

and then copy it to a USB drive and take the your offline machine and install.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 60

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

On another computer, download the proper version of Firefox from https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/

and then copy it to a USB drive and take the your offline machine and install.