Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have not found my bookmarks link and bookmarks tool bar when using “ sign in to syns “ And create account to sign in .

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

i have sign in for sync i have lost my book marks tool bar..please help..me

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Open the Customize window and set which toolbar items to display.

  • "3-bar" Firefox menu button > Customize
  • check that "Bookmarks Toolbar items" is on the Bookmarks Toolbar
  • if "Bookmarks Toolbar items" is not on the Bookmarks Toolbar then drag it back from the Customize palette into the Customize window to the Bookmarks Toolbar
  • if missing items are in the Customize palette then drag them back from the Customize window on the toolbar
  • if you do not see an item on a toolbar and in the Customize palette then click the "Restore Defaults" button to restore the default toolbar setup

You can check for problems with the places.sqlite database file in the Firefox profile folder.