Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox has suddenly started crashing this morning. I can't open it, even in safe mode. The following is the crah ID I found.

Crash ID: bp-6b8374e1-9d33-4675-93a6-39c662140723

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

That is a problem with Digital Guardian (dgapi.dll)

  • Firefox 31.0 Crash Report [@ dgapi.dll@0x92d5d ]
  • bug 1010493 - Startup crash in dgapi.dll (Digital Guardian)