Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to make nemo default file browser for Firefox

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 98 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

I use Linux Mint. When I download some file and then click on "Open Containing Folder" button it opens Nautilus file browser. Default file browser on my computer is Nemo, so I would like to always use it.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It is possible to Applications panel - Set how Firefox handles different types of files. Please open the following options to find that menu:

  1. Open Options/Preferences
  2. Open Applications
  3. Select the action desired

However if the item is not there, Is that file explorer the default explorer on the linux machine? Or please also see http://askubuntu.com/questions/267514/open-containing-folder-in-firefox-do...