Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to Start the Firefox in Safe Mode on Windows 8 Directly from Start Menu without switching from normal start?

  • 2 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 41408 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Is there any option to start the firefox the safe mode without opening the firefox i normal mode

In Windows 7 there is an option to start the Firefox in Safe Mode in the Mozilla Firefox Menu

Giải pháp được chọn

You can start Firefox in Safe Mode in two ways

  1. Hold the SHIFT key while double clicking the Firefox icon in your desktop
  2. Press the Windows key + R (open the Run command) and type firefox -safe-mode
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can start Firefox in Safe Mode in two ways

  1. Hold the SHIFT key while double clicking the Firefox icon in your desktop
  2. Press the Windows key + R (open the Run command) and type firefox -safe-mode
more options

Can you tell use what problems you have that you need to start Firefox in Safe Mode?