Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 22 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 158 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi 1slcs

more options

Hello! Made a backup of the old data,it was completely demolished profile and the browser itself!Installed firefox again! But after 4 days again crash,here is the link to the message of the fall https://crash-stats.mozilla.com/report/index/d776f3e3-8a8c-4c8b-b41b-c433e2140711 What happens with Mozilla not understand! another browser Opera, no problem! What is the reason that falls browser even with the default settings! Help me!

Được chỉnh sửa bởi 1slcs vào

Giải pháp được chọn

If you do not like crashes, I think you should not install Nightly. It is the least tested code available.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hello!for the last 2 days no!I many tabs now will not open! Memory for Firefox still spent a lot!

more options

I know that this is a test version, but so far, there were no accidents! In addition, it has less memory due to the mode "browser.tabs.remote.autostart"! Don't understand why did it in the usual Firefox?

  1. 1
  2. 2