Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Fire fox is slow and on one website it goes to the site but will not load the page

  • 1 trả lời
  • 12 gặp vấn đề này
  • 55 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Fire fox is slow. Also on a single web site Fire fox goes to the Web site but will not load the page Issues started Monday 6/16/14. Website can be opened with other browsers/ I am running windows XP sp2

Fire fox is slow. Also on a single web site Fire fox goes to the Web site but will not load the page Issues started Monday 6/16/14. Website can be opened with other browsers/ I am running windows XP sp2

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Safe Mode {web link} While you are in safe mode; Press the <Alt> or <F10> key to bring up the tool bar. Followed by;

Windows; Tools > Options Linux; Edit > Preferences Mac; application name > Preferences

Then Advanced > General. Look for and turn off Use Hardware Acceleration.

Poke around safe web sites and see if there is still a problem. Then restart

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Safe Mode {web link} While you are in safe mode; Press the <Alt> or <F10> key to bring up the tool bar. Followed by;

Windows; Tools > Options Linux; Edit > Preferences Mac; application name > Preferences

Then Advanced > General. Look for and turn off Use Hardware Acceleration.

Poke around safe web sites and see if there is still a problem. Then restart