Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get the right-click-on-tab -> "Bookmark all tabs" to put the bookmarks in a folder of my choosing without creating a subdirectory named "[Folder Name]

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Every time I create a new folder, say on the bookmarks toolbar, like "REOPEN 6-13-14" and use the "Bookmark all Tabs" function to create bookmarks to reopen later, it creates a sub directory in the new folder called [Folder Name]. If I have 4 windows open with multiple tabs and do this, it creates 4 separate [Folder Name] folders in the "REOPEN...." folder. Really want to just add all bookmarks into one big folder to reopen later.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you use "Bookmarks All Tabs" then Firefox will always create a new folder with the name that you specify in the location that you specify. If you do not change the default name then it keeps [Folder Name] for its name. This also happens if there is already a folder with the same name and you thus get multiple folders with the same name.