Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why did the most recent update set all my plug-ins to Ask to Activate and disable an Adobe one?

  • 2 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Thersonist

more options

Firefox update and none of my plug-ins were working till I went and changed them from Ask to Activate to Always Activate. This Adobe Acrobat NPAPI Plug-in says it needs to be updated but when I try it does not update. It returns to the same need to update screen. There is a problem with your latest update.

Firefox update and none of my plug-ins were working till I went and changed them from Ask to Activate to Always Activate. This Adobe Acrobat NPAPI Plug-in says it needs to be updated but when I try it does not update. It returns to the same need to update screen. There is a problem with your latest update.

Giải pháp được chọn

I did try to update the plug-in. I would not. I fixed the problem by uninstalling the new firefox and downloading an older version and making sure it didn't install the maintenance program. This keeps it from updating. I even tried the 31 beta firefox and it set all plug-ins to ask to activate. Until you can fix this problem I will remain using the older version that works properly.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

That is confusing. In order to know what is updated: the plugin check is the best reference.

Have you tried to reinstall the plugin?

more options

Giải pháp được chọn

I did try to update the plug-in. I would not. I fixed the problem by uninstalling the new firefox and downloading an older version and making sure it didn't install the maintenance program. This keeps it from updating. I even tried the 31 beta firefox and it set all plug-ins to ask to activate. Until you can fix this problem I will remain using the older version that works properly.