Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I print info

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

When you give me articles on using Mozilla I like to print it out for my use.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

{Ctrl + P}

Or retrieve the Print button from the Customize Panel. Hit the 3-bar button, then Customize, and drag that button to a toolbar.

Or you can used the Print button from within that Panel.