Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Will firefox restore websites from private browsing after a crash?

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 5207 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I was in private browsing and firefox crashed. If someone else used my computer right after the crash, would firefox "restore session" restore the websites visited while in private browsing?

Giải pháp được chọn

So, that is not possible because that would involve saving personal data to the hard drive and that is not happening when Firefox is in Private Browsing mode. When you enter PB then all your current data from the regular session is stored to disk and data from the PB mode session is kept in memory and not saved to disk and is lost when Firefox crashes or is closed otherwise.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 4

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

So, that is not possible because that would involve saving personal data to the hard drive and that is not happening when Firefox is in Private Browsing mode. When you enter PB then all your current data from the regular session is stored to disk and data from the PB mode session is kept in memory and not saved to disk and is lost when Firefox crashes or is closed otherwise.