Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can Someone Please tell me How I Get my Bookmaks back?

  • 3 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dimension10

more options

Hello,

I had to Reboot my laptop then had to reinstall Firefox, Now I have lost all of my Bookmarks.

Can someone please help me to get MY Bookmarks Back?

Thank you

Al

Hello, I had to Reboot my laptop then had to reinstall Firefox, Now I have lost all of my Bookmarks. Can someone please help me to get MY Bookmarks Back? Thank you Al

Giải pháp được chọn

I don't think you can get them back now, but you should back them up next time.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Được chỉnh sửa bởi Salkey vào

more options

Thank you Salkey for trying, it was my Firefox Bookmarks and not my Google Bookmarks I was after.

With me having to Reboot my laptop back to the factory settings, have I lost all my Firefox Bookmarks?

Thank you

Al

more options

Giải pháp được chọn

I don't think you can get them back now, but you should back them up next time.