Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do i change automatic opening of a program with skype link

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5989 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I clicked a skype link and it said what program do you want to use to open it, i browsed to skype shortcut then checked 'always open this when this link's clicked', but it didn't work and now i can't find a place in options that let's me choose another program to open it.

Giải pháp được chọn

Press the <Alt> or <F10> key to bring up the tool bar. Then Tools > Options > Applications.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Press the <Alt> or <F10> key to bring up the tool bar. Then Tools > Options > Applications.