Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to change firefox system language to English without having to uninstall and download it again

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 239606 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Gingerbread Man

more options

I have the Spanish version and do not function well making any changes in firefox because the browser language is in Spanish. I have found a few answers on the Internet but they do not work for me. If this is not possible, how difficult is it to uninstall and reinstall an English version? I am in Costa Rica.

Giải pháp được chọn

If you want to change the browser interface language,

  1. From the following page, download the version of Firefox you want to install.
  2. Uninstall Firefox from the Windows Control Panel. DO NOT check the option to remove your Firefox personal data.
  3. Run the installer you downloaded earlier.
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

If you want to change the browser interface language,

  1. From the following page, download the version of Firefox you want to install.
  2. Uninstall Firefox from the Windows Control Panel. DO NOT check the option to remove your Firefox personal data.
  3. Run the installer you downloaded earlier.