Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The old version of firefox had print preview option - how can i do this in the latest firefox update?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

My old version of firefox had a little red firefox tab (top, left) with a pulldown menu offering print option, then a secondary menu offering print preview option. How can I access the print preview function in the latest version of firefox?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

When you use the new "3-bar" menu button, where you see the Print icon, that actually opens Print Preview. You can use Customize to move that to the main toolbar if you like.

I created a map showing where the old menu items moved in the new menu. maybe it will be useful? http://www.jeffersonscher.com/res/menu/comp.php