Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

where are temporary internet files kept

  • 4 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 3098 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am trying to change the location to where the temporary internet files are kept. I want to put them on another drive. Can you give me the path to them so I can change it? Thanks

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

hello, firefox uses the location for local application data set by the windows operating system to store its cache and other temporary files:

%localappdata%\Mozilla\Firefox\ which is usually placed under C:\Users\<username>\AppData\Local
more options

The path C:\users\<username>\appdata\local doesn't exist. The Appdata isn't there.

more options

open a windows explorer window and type %localappdata% into the address bar - this should lead you to the folder!

more options

You can find the path of the disk cache on the about:cache page.