Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I import my current Safari bookmarks to Firefox?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3664 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Gingerbread Man

more options

I want to import all the bookmarks I have for Safari so that I may use them in Firefox. How can this be done?

Giải pháp được chọn

  1. In Safari, open the File menu and choose Export Bookmarks. Save bookmarks.html somewhere handy.
  2. In Firefox, open the Bookmarks menu and choose Show All Bookmarks.
  3. In the Library window, click the Import and Backup button and choose Import Bookmarks from HTML. Pick the bookmarks.html file you exported earlier.
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

  1. In Safari, open the File menu and choose Export Bookmarks. Save bookmarks.html somewhere handy.
  2. In Firefox, open the Bookmarks menu and choose Show All Bookmarks.
  3. In the Library window, click the Import and Backup button and choose Import Bookmarks from HTML. Pick the bookmarks.html file you exported earlier.