Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why does every link i click on open a new tab and not load in the current browser page?

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 103 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

On any web page any time i click anything on the page it opens up a new tab instead of just loading on that current page. How do change my setting to where it will just load with out opening a new tab and just run on my live page?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extension (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem.

  • Switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance
  • Do NOT click the Reset button on the Safe Mode start window