Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why do I get this error msg when sending cards on Jacquielawson.com

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

The Firefox Logo appears followed by"the page at http www. jacquielawson.com. says: Type Error: this.$URIBaseo has no properties.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

E-cards and Animated Greeting Cards, Very nice.

Clear the Cache
Firefox/Tools > Options > Advanced > Network > Cached Web Content: "Clear Now"

and

Remove Cookies
Firefox/Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

If there is still a problem, Start Firefox in Safe Mode
While you are in safe mode;
Firefox Options > Advanced > General.
Look for and turn off Use Hardware Acceleration.
Poke around safe web sites and see if there is still a problem. Then restart.