Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

PDF.js will not load pdfs (other browswers do fine) just upgraded to 29.0

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

No error message, no load. v29.0 upgraded this morning. OSX 10.6.8.

Giải pháp được chọn

Hi gbilodeau, There was an issue with printing, but not viewing. In order to further investigate can you please include the following:

  1. An example of a pdf that is not showing in the pdf.js file
  2. What version of 29? 29.0.1?

Thank you, I am looking forward to your response.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi gbilodeau, There was an issue with printing, but not viewing. In order to further investigate can you please include the following:

  1. An example of a pdf that is not showing in the pdf.js file
  2. What version of 29? 29.0.1?

Thank you, I am looking forward to your response.