Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 29 Top Bar is Transparent on Windows 8.1

  • 3 trả lời
  • 35 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi GroennDemon

more options

I just installed Firefox 29 on a laptop (Lenovo Yoga 2 Pro with very high resolution) that runs Windows 8.1.

The tabs are transparent and show whatever is behind, either the desktop (e.g. the trash icon) or the application that was active previous to Firefox. In my screenshot, this is Microsoft Outlook.

How can I fix this?

I just installed Firefox 29 on a laptop (Lenovo Yoga 2 Pro with very high resolution) that runs Windows 8.1. The tabs are transparent and show whatever is behind, either the desktop (e.g. the trash icon) or the application that was active previous to Firefox. In my screenshot, this is Microsoft Outlook. How can I fix this?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Here is a screenshot of the issue.

more options

I found out that the issue only exists on my mobile display. When I use an external monitor, the tabs are NOT transparent.

more options

The issue has suddenly gone away. I suspect it has something to do with connecting the external monitor. Now everything is fine also without the external display. Strange...