Email

Tìm hiểu cách thiết lập tài khoản, đọc, gửi và quản lý email

Filelink cho tệp tin đính kèm lớn

Tin nhắn kèm tệp tin đính kèm lớn thường bị từ chối bởi dịch vụ thư điện tử. Thunderbird có thể sử dụng dịch lưu trữ dựa trên web để gửi tệp tin đính kèm lớn.

Trong Tiếng Anh

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm