Cài đặt hợp lý

Cung cấp cho người dùng của chúng tôi các lựa chọn có thể hành động và thông báo bằng cách thông báo và giáo dục tại điểm thu thập và cung cấp lựa chọn từ chối bất cứ khi nào có thể.