Websites say cookies are blocked - Unblock them | Gỡ rối vấn đề

Websites say cookies are blocked - Unblock them

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

This article describes how to troubleshoot problems that involve websites reporting that cookies are blocked or disabled. For more information on cookies, see Cookies - Information that websites store on your computer.

Check cookie settings

Firefox can be set to not accept cookies. To turn on cookies:

 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
 2. Select the PrivacyPrivacy & Security panel and go to the History section.

 3. In the drop-down menu next to Firefox will:Firefox will, choose Use custom settings for history.
  customhistory38 Fx56Privacy&Security-CustomHistory-new CustomHistory fx57 Fx60HistorySettings-UseCustom
 4. Make sure Accept cookies from sitesAccept cookies from websites is check-marked.
 5. Make sure Accept third-party cookies is set to Always.
  • Disabling third party cookies can cause problems with some websites. Always accept third-party cookies to rule it out as a cause for your problem.
 6. Click Exceptions….
 7. Make sure the site you're trying to access isn't listed.
  • If it is listed, click on its entry, then click Remove SiteRemove Website.
 8. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.
 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
 2. Select the Privacy & Security panel and go to the Cookies and Site Data section.
  Fx60Settings-CookiesAndSiteData
 3. Make sure Accept cookies and site data from websites (recommended) is selected.
 4. Make sure Accept third-party cookies and site data is set to Always.
  • Disabling third party cookies can cause problems with some websites. Always accept third party cookies to rule it out as a cause for your problem.
 5. Click Exceptions….
 6. Make sure the site you're trying to access isn't listed.
  • If it is listed, click on its entry, then click Remove Website.
 7. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.

Clear history for that site

The cookies and temporary data already stored on your computer may be causing the problem. Delete them, then test for your problem:

 1. Click the Library button 57 library icon , click History and then click the Show All History bar at the bottom to open the Library window.Click the menu button New Fx Menu , click History and then click the Show All History bar at the bottom to open the Library window.
 2. Search for the website you want to remove from your history by typing its name in the Search History field in the top-right corner and then pressing EnterReturn.
 3. Then, in the search results, right-clickhold down the Ctrl key while you click on the site you want to remove, and select Forget About This Site.
  All history items (browsing and download history, cookies, cache, active logins, passwords, saved form data, exceptions for cookies, images, pop-ups) for that site will be removed.

  History Win6 History Mac6 History Lin6
 4. Finally, close the Library window.

Clear all cookies and the cache

If deleting cookies for the site with the problem did not fix the error, clear all the cookies stored on your computer and clear the Firefox cache:

 1. Click the Library button 57 library icon , click History and select Clear Recent History….
 2. In the Time Range to clear: drop-down, select Everything.
 3. Click the arrow next to Details to display the list of items that can be cleared.
 4. Select both Cookies and Cache.
 5. Click Clear Now.
 1. Click the menu button New Fx Menu , choose History and select Clear Recent History….
 2. In the Time Range to clear: drop-down, select Everything.
 3. Click the arrow next to Details to display the list of items that can be cleared.
 4. Select both Cookies and Cache.
 5. Click Clear Now.
Based on information from Websites report cookies are disabled (mozillaZine KB)

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: AliceWyman, Chris Ilias, Tonnes, Michael Verdi, scoobidiver, Swarnava Sengupta, ideato, user669794, scootergrisen. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.

Cập nhật lần cuối: 2018-03-25

Nhận hỗ trợ cho một nền tảng khác:
Tùy chỉnh bài viết này

Firefox