Uninstall Firefox from your Android device

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

To uninstall Firefox, follow these steps:

  1. Open the Google Play Store application and tap on the search icon which looks like a magnifying glass.

    ICS - Android - Tapping Search icon in Google Play
  2. Type "Firefox" and tap on the magnifying glass search icon.
  3. Tap on Firefox.

    ICS - Android - Searching for Firefox in Google Play
  4. Tap on Uninstall.

    ICS - Android - Uninstalling from Google Play

Your uninstall of Firefox is finished.

 

Những người dùng đã giúp viết bài này: Roland Tanglao, Amit Kumar Thakur. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.