Trình Theo dõi Sức khỏe của Firefox cho rằng trình duyệt của bạn chạy chậm hơn mức bình thường

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

Tình nguyện viên của chúng tôi đang dịch bài viết này. Cho đến khi nó sẵn sàng, có thể phiên bản tiếng Anh cũng vẫn giúp ích được gì đó. Nếu bạn muốn giúp chúng tôi dịch các bài viết như bài viết này, vui lòng nhấp vào đây.
This article applies to older versions of Firefox (Firefox version 58 and below). Firefox Health Report has been replaced with the Telemetry Data page (about:telemetry). See Share data with Mozilla to help improve Firefox for more information.

If the Firefox Health Report says your browser is running slow, try the Refresh feature. The Refresh feature removes add-ons while saving essential information such as your bookmarks, browsing history, passwords, cookies and web form auto-fill information. Here's how it works:

  1. Click this Refresh Firefox button directly, if you are viewing this page in Firefox.
    This won't work if you are using a different browser or on a mobile device.
  2. To continue, click Refresh Firefox in the confirmation window that opens.
  3. Firefox will close to refresh itself. When finished, a window will list your imported information. Click Finish and Firefox will open.

Note: There's also a Refresh Firefox button in the Firefox Safe Mode window, if you can't start Firefox normally. You can also do a manual refresh by creating a new profile and transferring your important data to the new profile.

Tip: Want to learn more about this feature before you try it? See Refresh Firefox - reset add-ons and settings
Tip: For more help fixing slow startup times, see Firefox takes a long time to start up.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.
Đóng góp cho Mozilla Support