Diễn đàn này là một cuộc thảo luận về việc cải thiện bản địa hóa của bài viết "Thiết lập lại Firefox - dễ dàng sửa chữa hầu hết các vấn đề". Nếu bạn muốn cải thiện nội dung bài viết, hãy truy cập thảo luận bài viết tiếng Anh.

Nếu bạn cần trợ giúp với Firefox, vui lòng đặt câu hỏi.