Làm thế nào để thêm một thiết bị cho Firefox Sync | Cách làm

Làm thế nào để thêm một thiết bị cho Firefox Sync

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

Tình nguyện viên của chúng tôi đang dịch bài viết này. Cho đến khi nó sẵn sàng, có thể phiên bản tiếng Anh cũng vẫn giúp ích được gì đó. Nếu bạn muốn giúp chúng tôi dịch các bài viết như bài viết này, vui lòng nhấp vào đây.

Important: Sync requires the latest version of Firefox. Make sure you update Firefox on any computers or Android devices. Then, if necessary, update Sync.
This article will walk you through adding a second device (computer, Android phone or Android Tablet.) to your Firefox Sync account.

Adding a device to Firefox Sync requires you to have set up a Sync account first. If you haven't done that, please see How do I set up Sync on my computer?

How do I Add a Device?

Do these steps in Firefox on a computer that already has your Sync account set up.

 1. On the device you want to add, launch Firefox and click on the menu button new FX Menu Fx57Menu .
 2. Click on Sign in to Sync at the bottom of the menu.
 3. In the SyncFirefox account panel that opens, click Sign In.
 4. On the Sign In page, enter the same email address and password you used on your other device.
 5. After you've signed in, Firefox will start syncing your information. You're all done!

How do I Add a Device when I'm not near my computer?

Do these steps on the device you are trying to add to Firefox Sync.
If you are trying to add a device to Firefox Sync and you are not near your computer so that you can enter the code, you can still get it done by entering your account information.

Add an Android or Maemo device

Do these steps in Firefox on your Android or Maemo device.

 1. Tap the Menu button (either below the screen on some devices or at the top-right corner of the browser) , choose Settings (you may need to tap More first) and, finally, Sync.
 2. Tap the "Advanced setup..." link.
  sync_recovery3
 3. Next, enter your Account Name (email address), Password, Recovery Key and tap Connect.
  sync_recovery4

Add another computer

Do these steps on the computer you are trying to add to Firefox Sync.

 1. Click Set Up Firefox Sync.
  Sync Setup 1
 2. Click I Have A Firefox Sync Account.
 3. Enter your Sync email address and password and then click NextContinue.
 4. Enter your Sync Key and then click NextContinue.
  Add comp 2
  Your Sync Key is a long series of characters that was created for you when you set up your Sync account. You can find it by following the instructions in Where can I find my Sync Key?
  Your Recovery Key is a long series of characters that was created for you when you set up your Sync account. You can find it by following the instructions in Where can I find my Recovery Key?
 5. You will see a Setup Complete screen. Click FinishDone to finish adding this computer to your Sync account.
 1. At the top of the Firefox window, click the Firefox buttonclick the Tools menu and select Set Up Sync. The Firefox Sync Setup window will open.
 2. Click I Have an Account.
 3. Since you're not near the device with Sync already set up, click the I don't have the device with me link.
 4. Sign in to your Sync account:
  • Enter your account email address
  • Enter your password
  • Enter your Recovery Key
  • Then click Next
 5. You will see a Setup Complete screen. Click Finish to complete adding this device to your Sync account.
 1. On the menu bar, click the Tools menu and select Set Up Sync. The Firefox Sync Setup window will open.
 2. Click I Have an Account.
 3. Since you're not near the device with Sync already set up, click the I don't have the device with me link.
 4. Sign in to your Sync account:
  • Enter your account email address
  • Enter your password
  • Enter your Recovery Key
  • Then click Continue
 5. You will see a Setup Complete screen. Click Done to complete adding this device to your Sync account.
 1. At the top of the Firefox window, click the Tools menu and select Set Up Sync. The Firefox Sync Setup window will open.
 2. Click I Have an Account.
 3. Since you're not near the device with Sync already set up, click the I don't have the device with me link.
 4. Sign in to your Sync account:
  • Enter your account email address
  • Enter your password
  • Enter your Recovery Key
  • Then click Next
 5. You will see a Setup Complete screen. Click Finish to complete adding this device to your Sync account.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.
Nhận hỗ trợ cho một nền tảng khác:
Tùy chỉnh bài viết này

Firefox

Firefox for Android